ประชุมกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 9/2562

      วันที่ 9 กันยายน 2562 นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร เป็นประธานการประชุมกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 โดยมี นายเสกสรร ศิริกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท ผู้อำนวยการส่วน และเจ้าหน้าที่จากส่วน/ฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม

      ทั้งนี้ ประธานได้ติดตามผลเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ประกอบด้วย 1) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2) ผลการใช้จ่ายเงินของ กนผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการเตรียมการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/bapp.oae/