การบรรยายข้าราชการบรรจุใหม่กับบทบาทและภารกิจของสำนักงานเลขานุการกรม

      วันที่ 10 กันยายน 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้เกียรติบรรยายแนะนำโครงสร้างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บทบาทและภารกิจของสำนักงานเลขานุการกรมแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อให้ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้เรียนรู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ การเป็นข้าราชการที่ดี รวมทั้งรับทราบถึงโครงสร้างวิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ตลอดจนสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่สอดคล้องกับภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2412894505466303