การประชุมชี้แจงผู้ตรวจรับงาน (จ้างเหมาบริการ) ของสลก. ครั้งที่ 1/2562

      วันที่ 10 กันยายน 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงผู้ตรวจรับงาน (จ้างเหมาบริการ) ของสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาปัญหาและอุปสรรคของผู้ตรวจรับงานที่ผ่านมา และข้อเสนอแนะจากส่วนนิติการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม และฝ่ายพัสดุ ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=450886108971188&ref=page_internal