การอบรมเชิงปฏิบัติการ แบบจำลองเพื่อการประมาณการเศรษฐกิจในระยะสั้น

      วันที่ 11 กันยายน 2562 นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแบบจำลองเพื่อการประมาณการเศรษฐกิจในระยะสั้น โดยมี นางสาวพนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดเศรษฐกิจและแบบจำลองสำหรับการประมาณการเศรษฐกิจระยะสั้นให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในการประยุกต์ใช้แบบจำลองและพัฒนาการวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตรในระยะสั้นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติ รศ.ดร.บันฑิต ชัยวิชญชาติ รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเกษตราธิการ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2414646395291114