สศท.2 จัดประชุมจัดเตรียมข้อมูลแผนงานโครงการ ปี 2563 – 2565

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบกรอบแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลแผนงานโครงการ ปี 2563 – 2565 ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสื่อการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ในวันที่ 20 กันยายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 และ 17 เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก