สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนโครงการแพะ แกะล้านนา ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

        เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้ นางศิริพร มณีวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนโครงการแพะ แกะล้านนา โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกร กล่าวเรียนเชิญ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ และนายอำพัน เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวรายงาน
        กิจกรรมโครงการสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนโครงการแพะ แกะล้านนา เป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ และผู้สนใจสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ ได้รับทราบองค์ความรู้ในการเลี้ยงแพะ ตลอดจนพัฒนาการเลี้ยงแพะพันธุ์ต่างๆ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการเลี้ยงในอนาคต และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการแพะ แกะล้านนาต่อไป ภายในพิธีมีกิจกรรมได้แก่ การชี้แจงรายละเอียดโครงการให้แก่ผู้ร่วมโครงการและผู้สนใจได้รับทราบ การนำเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการและผู้สนใจเข้าสู่ฐานเรียนรู้ในการเลี้ยงแพะตามหลักวิชาการ ได้แก่ ฐานเรียนรู้การจัดการเลี้ยงดู และพันธุ์แพะที่นิยมในประเทศไทย ฐานเรียนรู้การจัดการอาหารสัตว์เพื่อลดต้นทุน ฐานเรียนรู้การปรับปรุงพันธุ์และการผสมเทียม เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออก ฐานเรียนรู้การส่งออกและการทำมาตรฐานฟาร์ม ฐานเรียนรู้กระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าให้เแก่ผลิตภัณฑ์แพะ พิธีการลงนามข้อตกลงซื้อขายล่วงหน้า (MOU) ระหว่างเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะทั้ง 3 จังหวัดที่ร่วมโครงการ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง กับบริษัท เอ วาย เค มัทเทิน จำกัด
        ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์จัดหาแม่พันธุ์และลูกแพะจากประเทศพม่าให้แก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ และมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ให้สินเชื่อแก่เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ เพื่อให้องค์ประกอบในการเลี้ยงแพะ แกะล้านนาครบสมบูรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2447704111989812