รมช.กษ. (นายประภัตร โพธสุธน) ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงโค จ.สุโขทัย

วันที่ 15 กันยายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) ลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการของ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมและพบปะกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคขุนสวรรคโลก พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร ณ เอ็กซ์ แอล ฟาร์ม ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ร่วมให้การต้อนรับ ฟาร์มโคขุนแห่งนี้มีสมาชิกกลุ่มเป็นเกษตรกรรายย่อย ประมาณ 60 ราย โคขุน 1,200 ตัว ได้รับการพัฒนายกระดับเป็นฐานการผลิตโคเนื้อปลอดภัย/อินทรีย์ โดยส่งขายผ่านพ่อค้าคนกลางเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนและเวียดนาม มีโรงผสมอาหารหยาบสำหรับลดต้นทุนการเลี้ยง ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายการพัฒนาโคขุนโดยเน้นการสร้างกลุ่มผู้เลี้ยงแม่โคเพื่อผลิตโครุ่นเพศผู้สายพันธุ์ดี ป้อนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน เพื่อให้ได้โคเนื้อที่มีคุณภาพซากดีใกล้เคียงกับโคนำเข้า ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณการนำเข้าเนื้อโคจากต่างประเทศได้ รวมทั้งยังสามารถสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และให้มีการสร้างศูนย์ผลิตอาหารหยาบให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับเลี้ยงโคตลอดปี เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพด้านแข่งขันกับโคต่างประเทศ