การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ครั้งที่ 4/2562

      วันที่ 24 กันยายน 2562 นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนนโยบายและแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร เข้าร่วมการประชุม เรื่อง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม

      ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบถึง เรื่อง การจัดทำดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์การเกษตร (Agricultural Logistics Performance index : ALPI) และผลการศึกษาโครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการโซ่ความเย็น (Cold Chain) ในสินค้าพืชผักและผลไม้ของสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/bapp.oae/