ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกฯสศก. ครั้งที่ 2/2562

      วันที่ 25 กันยายน 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2559-2562 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณา(ร่าง)คำสั่งคณะทำงานจัดทำแผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ (ร่าง)แผนเสริมสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2566 ณ ห้องประชุมจีระพันธุ ชั้น 6 อาคารวิสัยทัศน์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=459766331416499&ref=page_internal