สศท. 3 “จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2562”วันที่ 25 กันยายน 2562
นางเพ็ญศิริ  วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) นายฉกาจ  ฉันทจิระวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) นาย ไพฑูรย์  สีลาพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 จังหวัดอุบลราชธานี (สศท.11) เป็นประธานร่วม ในการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืช ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาข้อมูลการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่น 1, 2ถั่วเหลือง รุ่น 1, 2 ปีเพาะปลูก 2561/62 ข้อมูลการผลิตข้าวนาปรัง มันสำปะหลังโรงงาน เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ และทุเรียน ปี 2562 โดยมี เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สำนักชลประทาน สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร (ศสส.) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3,4,5,11 ตลอดจนหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด เพื่อพิจารณาข้อมูลการผลิตด้านพืชให้มีความถูกต้อง สอดคล้องกับความเป็นจริงในพื้นที่ และผลที่ได้จากการประชุมครั้งนี้จะนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร พิจารณารับรอง ต่อไป