สศท.2 สำรวจพื้นที่และหารือโครงการร่วมกับ กษ.และ ADB ที่ จ.น่าน

วันที่ 17-19 กันยายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมสำรวจพื้นที่ดำเนินการ และหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการ “การบริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรดินและน้ำเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การขอสนับสนุนทางวิชาการแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) ในพื้นที่จังหวัดน่าน ในการนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะ ADB ประกอบด้วย Country Director (ประเทศไทย) Climate Change Spacialist และหัวหน้าส่วนราชการสังกัด กษ.จ.น่าน เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ พร้อมลงพื้นที่รับฟังปัญหาและข้อเสนอด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของลำน้ำแหง (แม่น้ำสายหลักของ อ.นาน้อย ไหลลงสู่แม่น้ำน่าน) จากผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายโครงการ ซึ่งผลการประชุมหารือในครั้งนี้จะใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานของ ADB และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ต่อไป