สศท.2 ลงพื้นที่สำรวจปริมาณการผลิตข้าวนาปรัง ลิ้นจี่ ปี 2563

ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 11 มี.ค. 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตร ลงพื้นที่สำรวจปริมาณการผลิตสำรวจปริมาณการผลิตข้าวนาปรัง ลิ้นจี่ ปี 2563 ในพื้นที่จังหวัด พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและวางแผนด้านการผลิต การตลาด สินค้าเกษตรของประเทศ ต่อไป