สศท.2 เข้าร่วมประชุม CoO จ.แพร่ และ จ.อุตรดิตถ์

ในวันที่ 9 และ11 มีนาคม 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2(ผอ.สศท.2) มอบหมายให้ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตรการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation: CoO) จ.แพร่ และ จ.อุตรดิตถ์ ในเดือนนี้ที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงการใช้กลไก CoO ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาภาคเกษตรของจังหวัด การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) และร่วมกันพิจารณาแผนและผลการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของ กษ. โดยฝ่ายเลขาฯ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอเป็นการยึดโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นหลัก และรายงานผลการต่อยอดเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆในลักษณะบูรณาการดำเนินงานในพื้นที่แปลงใหญ่ อีกทั้งพิจารณาแผนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ เช่น การจัดทีมออกตรวจเยี่ยมพื้นที่ไม้ผลเสี่ยงประสบภัยรุนแรง การขับเคลื่อนโดยใช้กลไกของ OT และความพร้อมของข้อมูลในการตรวจราชการของ ผต.กษ.เขต 17 รอบที่ 1 ปี 2563