สศท.2 เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิจัยข้าวแปลงใหญ่

วันที่ 9 มีนาคม 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 มอบหมายให้ผู้แทนส่วนวิจัยและประเมินผล เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลการศึกษาวิจัยต้นทุนการผลิต ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวแบบแปลงใหญ่ กรณีศึกษาแบบแปลงใหญ่ข้าวในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าว รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่