ผอ.สศท.2 ร่วมประชุมการตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ รอบที่ 1 ปี 2563

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 17 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดตาก โดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 เป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนโครงการแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมทั้งการรายงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ในการนี้ ผอ.สศท.2 ได้รายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ณ ไตรมาส 2 ปี 2563 และความก้าวหน้าแผนงานฯ ปี 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย