สศท.2 ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนรอบที่ 1 กษ. เขตตรวจที่ 17

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ รักษาการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 17 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 เป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนโครงการแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมทั้งการรายงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ในการนี้ ผู้แทน สศท.2 ได้รายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ณ ไตรมาส 2 ปี 2563 และความก้าวหน้าแผนงานฯ ปี 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย