สศท.2 ลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท. 2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ ผู้แทนจากส่วนสารสนเทศการเกษตร เข้าร่วมลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ สำนักงานชลประทานจังหวัด นายอำเภอชาติตระการ และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น เพื่อติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งแปลงไม้ผล จำนวน 25 ราย พื้นที่ 360 ไร่ โดยหน่วยงานร่วมบูรณาการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำแควน้อย ระยะทางโดยประมาณ 1.5 กิโลเมตร มาพักเข้าฝายน้ำล้นบ้านห้วยดี ณ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกไม้ผล ได้นำไปใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อเป็นการป้องกันการยืนต้นตายเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้ง