ผอ.สศท.2 ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผน รอบที่ 1 จ.สุโขทัย

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 17 ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 เป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการขับเคลื่อนโครงการแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรฯ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล รวมทั้งการรายงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ในการนี้ ผอ.สศท.2 ได้รายงานผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ไตรมาส 2 ปี 2563 และความก้าวหน้าแผนงานฯ ปี 2564 ให้ที่ประชุมได้รับทราบด้วย