สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือ : ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2563

        วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือ : ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการเขตที่ 15, 17 เป็นประธาน ประชุมผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือ : ภาคเหนือตอนบน) ปี 2563 และทบทวนการทำงานปี 2564 เพื่อของบประมาณปี 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=3180262278733988