การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Analysis) และเมตริกซ์บัญชีสังคม (Social Accounting Matrix : SAM)

      วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางสาวตาปี วัชรางกูร รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวรายงานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Analysis) และเมตริกซ์บัญชีสังคม (Social Accounting Matrix : SAM) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สถาบันเกษตรตราธิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ ในการใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต และเมตริกซ์บัญชีสังคม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในการประยุกต์ใช้เครื่องมือ แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติ จาก ผศ.ดร.มานะ ลักษมีอรุโณทัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอด ให้ความรู้ และข้อเสนอแนะต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3173653449390401