สศก. ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็น “ผลการติดตามประเมินผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”

      วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายวินิต อธิสุข ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็น “ผลการติดตามประเมินผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ห้อง 112 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=3173835969372149