สศท.2 ร่วมประชุมการตรวจราชการของ ผตร.กษ. ณ จ.ตาก

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 มอบหมายให้ผู้แทนส่วนวิจัยและประเมินผล เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการของผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายนราพัฒน์ แก้วทอง) ในพื้นที่จังหวัดตาก ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตาก สำหรับการประชุมในครั้งนี มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดตาก ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อคิดเห็นด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยขอให้พิจารณาเรื่องแผนของกรมชลประทานในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ และควรให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าไปศึกษาว่าสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้จริง นอกจากนี้ควรมีการรายงานความก้าวหน้าเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง รวมทั้งขอให้มีการศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดแผนรองรับเชิงรุกในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกร ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยระบบออนไลน์