ผอ.สศท.2 ร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรฯ จังหวัดตาก

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) เข้าร่วมประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก (ปี 2561 - 2565) เพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์พัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดตาก ปี 2561 - 2565 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับ