การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกรฯ ครั้งที่ 2/2563

      วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร ผู้เชี่ยวชาญด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณารายงานการประเมินผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกรฯช่วยระหว่างมีโครงการ และแนวทางการสำรวจข้อมูลการประเมินผลโครงการฯ ช่วงสิ้นสุดโครงการ โดยมีนางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=669478427111954