สศท.2 ร่วมประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ ผตร.กษ. ณ จ.แพร่

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2) มอบหมายให้ นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการตามแผนการตรวจราชการ และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขตที่ 16 (นายพีรพันธ์ คอทอง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบที่ 2) ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่  โดยมีผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ กษ.  ที่ปรึกษาภาคประชาชน หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กษ. และผู้แทนฯ  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน.