สศท.2 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนฯ ภาคเหนือ (ภาคเหนือตอนล่าง) ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 15 และ 17 ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาคเหนือ) จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนฯ ภาคเหนือ (ภาคเหนือตอนล่าง) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร Seed Training Center ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2) และนายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ผู้อำนวยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 (สศท.12) เลขานุการร่วมคณะทำงานฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานฯ รับทราบผลการขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค กษ. ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปี 2563  ความก้าวหน้าของข้อเสนอโครงการปี 2564 ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการดำเนินงานของปี 2563-2564  และกรอบแนวทางการจัดทำร่างข้อเสนอแผนงานโครงการปี 2565 ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาภาคฯ ภาคเหนือตอนล่าง ที่จะยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.2565

คณะทำงานฯได้ร่วมกันพิจารณาเลือกชนิดสินค้าที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคเกษตร 5 ชนิด (ได้แก่ ข้าว พืชผัก มะม่วงน้ำดอกไม้ สินค้ากลุ่มปศุสัตว์ และประมง) นำมาจัดทำเป็นชุดแผนงานโครงการ ที่มุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงข้อเสนอโครงการที่ได้จัดทำไว้ในปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมเกษตรปลอดภัย ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 ของแผนพัฒนาภาคเหนือ ตามกรอบแนวทางพัฒนาที่ สศช. ชี้เป้าให้ดำเนินการในพื้นที่ โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทเกษตรแผนแม่บทย่อย แผนฯ 12 แผนพัฒนาภาคเหนือ แผนพัฒนาการเกษตรภาคเหนือ ฯลฯ และให้มีการวิเคราะห์ Value Chain ของแต่ละสินค้า อีกทั้งให้นำแนวคิด Gap Analysis มาประกอบการจัดทำแผนฯ (Action Plan) ด้วย

นอกจากนี้ ได้กำหนดการจัดประชุมคณะทำงานฯ ภาคเหนือ ครั้งต่อไป ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพิจารณาข้อเสนอโครงการภาพรวมของภาคเหนือ ก่อนจัดส่งให้ สศก.ส่วนกลาง เสนอกรมที่เกี่ยวข้องพิจารณา และเสนอ กษ.ต่อไป