สศท.2 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่1/2563

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2) พร้อมด้วย นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนบูรณาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่1/2563 ณ ห้องประชุมผาสุข สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 จังหวัดอุตรดิตถ์

เพื่อทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนฯระดับจังหวัด และทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ ด้านสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ และร่วมพิจารณากรอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนบูรณาการฯ ระดับจังหวัด เพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการด้านเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ รองรับการสนับสนุนงบประมาณจังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ในการประชุมครั้งนี้ สศท.2 ได้
นำเสนอแผนแม่บทประเด็นเกษตร ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ. ศ. 2561 - 2580 และแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2560 - 2565 ให้คทง.รับทราบ และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดทำแผนงานโครงการ ที่ต้องมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่างๆ โดย สศท.2 จะเข้าร่วมสนับสนุนงานร่วมกับทีมปฏิบัติการของจังหวัด เพื่อจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการ(Project Bank) อีกครั้ง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563