ผอ.สศท.2 จัดทำ Unit School ถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการจัดทำแผนฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2) จัดทำ Unit School โดย ผอ.สศท.2 ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการจัดทำแผนงานโครงการให้แก่ทีมงานส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการภายใต้แผนบูรณาการภาคฯ แก่หน่วยงานระดับจังหวัด ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บท แผนแม่บทย่อย และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12