เปิดผลโครงการการส่งเสริมใช้เครื่องจักรกลฯ สศก. มั่นใจ เกษตรกรได้ความรู้ ปรับซ่อมเครื่องจักรตนเองได้

สศก. ติดตามความก้าวหน้าโครงการการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร ปี 57 ในพื้นที่จังหวัด สระบุรี และลพบุรี เผย เกษตรกรที่เข้าอบรมสามารถปรับความรู้เพื่อใช้ซ่อมแซมเครื่องจักร ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม