สศข.6 จัดทัพ พัฒนาคุณภาพข้อมูลภาคตะวันออก เดินหน้าข้าวนาปี 56/57

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 เดินหน้าคณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านพืชภาคตะวันออก เผย ปี งบประมาณ 56 จัดทำข้อมูลรวม 12 สินค้า ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง สับปะรดโรงงาน เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ลำไย ยางพารา และปาล์มน