สศข.5 ปูพรม 4 จังหวัดอีสาน สำรวจโคนม-ปศุสัตว์ ลุยพื้นที่ตัวอย่าง 10 - 25 กรกฎาคมนี้

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5 ปักธง 4 จังหวัดอีสาน จัดเก็บข้อมูลการสำรวจสถาบันโคนม และการสำรวจปศุสัตว์เป็นการค้าและไม่เป็นการค้า ปี 57 เจาะกลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 10 - 25 กรกฎาคมนี้ เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณน้ำนมดิบ จำนวนโคนม และจำนวนปศุสัตว์ชนิดต่างๆ วอ