รุกแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 สศก.เดินหน้าคณะทำงานเต็มรูปแบบ ก่อนประกาศใช้ปี 2559

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดินหน้าร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ก่อนฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดลงในปี 2559 พร้อมเปิดประชุมเวทีคณะทำงานฯ เพื่อร่างกรอบแนวคิดและทิศทางที่จะนำไปสู่การจัดทำแผนอย่างเป็น