เดินหน้างานวิจัยร่วม สศท. 1-12 ชูผลศึกษา เผยสหกรณ์ต้นแบบการเกษตรไทย