สศก. เปิด 8 มุมมองสู่ทางรอดภาคเกษตรในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปิดมุมมองทางรอดภาคเกษตร ชูบทวิเคราะห์สู่การปรับโครงสร้างในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ชู 8 หลักมิติ เน้นร่วมมือ พึ่งพา พัฒนา ผลักดัน และส่งเสริม เพื่อสู่สู่ยุคคุณภาพและคุณธรรม