เกษตรฯ เร่งผลักดันยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เดินหน้าเต็มตัวฉบับที่ 2 ปี 2559-2564

กระทรวงเกษตรฯ โดย สศก. พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 เปิด 4 ยุทธศาสตร์หลัก หวังเพิ่มพื้นที่ ปริมาณ และมูลค่าของผลิตผล ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการด้านเกษตรอินทรีย์ ชู วิสัยทัศน์ สู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต การบริโภค การค้า แล