เปิดผลประเมิน ตำบลละล้านสุดเจ๋ง สศก. เผย ตอบสนองความต้องการ-สร้างรายได้สู่ชุมชน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชู ผลประเมินโครงการตำบลละล้านหลังการดำเนินงานเสร็จสิ้น เผย โครงการเป็นผลสำเร็จร้อยละ 99 ของเป้าหมาย แจง ชุมชนดำเนินงานได้มากกว่า 6 พัน 5 ร้อยโครงการ ใน 58 จังหวัด ช่วยเกษตรกรมีรายได้จากการจ้างงานเฉลี่ย 1,800 บาทต่อราย ตอบสนองความ