สศท.9 เปิดเวทีแผนพัฒนาเกษตร ฉบับ 12 เผย ข้อคิดเห็นจากสัมมนา เน้นทำเกษตรสู่ความยั่งยืน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 จัดเวทีสัมมนาแผนพัฒนาการเกษตรฯ ฉบับที่ 12 ระดมภาคส่วนเกี่ยวข้อง 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างร่วมให้ข้อคิดเห็น เผย ผู้เข้าร่วมสัมมนาเห็นสอดคล้อง ต้องการให้ภาครัฐเน้นความสำคัญกับการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ผลักดันสู่เกษตรอินทรีย์ โดยยึดเ