สศก. แจงผลศึกษาหนี้สินเกษตรกร ปี57 ด้าน TDRI แนะ แนวทางเพิ่มศักยภาพกองทุน

สศก. เผย ผลศึกษาภาวะหนี้สินเกษตรกร และแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานกองทุนในกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรฯ ปี 57 โดย TDRI ระบุ ธ.ก.ส. เป็นแหล่งเงินกู้ยืมที่มียอดเงินลูกหนี้คงเหลือสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 63 รองลงมา คือ ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์