สศก. ร่วมทบทวนนโยบายการค้า ณ นครเจนีวา สานสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างเทศ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมทบทวนนโยบายการค้าของไทย ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทบทวนนโยบายการค้าตามกลไกนโยบายการค้าทุกระยะ 4 ปี หวังสร้างความเข้าใจแก่ประเทศสมาชิกคู่ค้าในเรื่องมาตรการและนโยบายอีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง