สศท.1 รุกคัดตัวเต็ง ศกอ. 196 คน ฝึกอบรมเข้ม ก่อนร่วมประจำศูนย์ ศพก.882 ศูนย์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เตรียมฝึกอบรม จัดถ่ายทอดองค์ความรู้เข้มข้น สู่ ศกอ. ในพื้นที่ 196 คน ก่อนร่วมประจำศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั่วประเทศ 882 ศูนย์ย้ำคัดเลือกตัวแทน ต้องมีคุณสมบัติตามที่กำหนด คือ มีภูมิลำเนาใกล้ที่ตั้