ติดตามระบบแปลงใหญ่ ณ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ สศก. ชู เทคโนโลยีช่วยลดต้นทุน-รายได้เกษตรกรเพิ่ม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ ณ สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ.สระบุรี ชู นำเทคโนโลยีการเกษตร เข้ามาปรับเปลี่ยนการผลิตน้ำนมดิบแบบเดิมของเกษตรกร ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพน้ำนมดิบ ส่งผลรายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นร้อยละ 15