เกาะติดโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือ สศก. ชูผลสำเร็จ หนุนอาชีพปศุสัตว์ ช่วยเกษตรกรได้อย่างดี

ปูพรมพื้นที่ อุทัยธานี แพร่ และ เชียงราย ติดตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ สศก. เผย ผลติดตามประสบผลสำเร็จ เกษตรกรมีกระบือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรายละ 4 ตัว สามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลกระบือเพื่อใช้เอง และสร้างรายได้จากการขายมูลกระบืออีกทางด้วย