เกาะติดโครงการเพิ่มศักยภาพมะพร้าวพันธุ์ดี สศก. เผย โครงการคืบหน้าฉลุย เกษตรกรให้ร่วมมือ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เกาะติดโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแทนสวนเก่า เผย ภาพรวมเกษตรกรพึงพอใจในระดับมาก เกษตรกรมีการดูแลแปลงสาธิตที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการเป็นอย่างดี พร้อมพัฒนาให้เป็นจุดสาธิตและเรียนรู้ด้านการปลูกมะพร้าวพันธุ์ดีทดแท