ไฟเขียวยกเลิกการอุดหนุนส่งออกสินค้าเกษตร สศก. เผย เพิ่มโอกาสแข่งขันที่เป็นธรรม

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย ที่ประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 10 เห็นชอบให้ยกเลิกการอุดหนุนการส่งออกสินค้าเกษตร ระบุ ช่วยให้การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศมีการแข่งขันที่เป็นธรรมยิ่งขึ้น สู่โอกาสในการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยในตลาดโลก