สศก. จัดทีมเก็บข้อมูลวิจัย ปูทางพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไทย-เมียนมาร์

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผนึกกำลังลงพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลงานวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเกษตรจากการเปิดประชาคมอาเซียน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.แม่สอด จ.ตาก หวังแนวทาง ในการเสนอแนะและจัดทำมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคตามนโยบายของรัฐบาล