สศท.8 ย้ำผลสำเร็จ ผลิตข้าวอินทรีย์ดีจริง ได้ผลผลิตสูง ต้นทุนต่ำ พัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8 เปิดผลศึกษาแนวทางพัฒนาเกษตรอินทรีย์จังหวัดพัทลุง เผย กลุ่มผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ มีผลผลิตข้าวเฉลี่ย 557 กิโลกรัม/ไร่ สูงกว่ากลุ่มผู้ปลูกข้าวทั่วไปแบบใช้สารเคมีและกลุ่มที่อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยน ย้ำ การทำเกษตรอินทรีย์ ต้องสร้างควา