กองทุน FTA ทุ่มงบ 25 ล. จับมือสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง ยกระดับการเลี้ยงโคเนื้อ

กองทุน FTA ทุ่มงบพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ รุกสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด จ. กำแพงเพชร เน้นถ่ายทอดองค์ความรู้จากการฝึกอบรม ให้การสนับสนุนเงินยืมปลอดดอกเบี้ยเพื่อจัดหาโคแม่พันธ์และโคเพศผู้