เกษตรกรตอบรับ ศพก. เป็นผลสำเร็จ พัฒนาสู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ เสริมเครือข่ายในพื้นที่ร่วมกัน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน ศพก. ในพื้นที่ 16 จังหวัด เจาะกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ 70 ราย เกษตรกรทั่วไป 364 ราย ระบุ เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์จริง และตื่นตัวในการเข้ามาใช้บริการ ศพก. มากขึ้น แนะภาครัฐต้องมีการสนับสนุนอย่างต