เปิดแผนแก้ปัญหากระเทียม เกษตรฯ วางแหล่งตลาด ช่วยเกษตรกรกระจายผลผลิต

ข่าวที่ 51/2561 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
เปิดแผนแก้ปัญหากระเทียม เกษตรฯ วางแหล่งตลาด ช่วยเกษตรกรกระจายผลผลิต
     กระทรวงเกษตรฯ ประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการกระเทียม ปี 2561 เร่งประสานทุกหน่วยหาตลาด ช่วยเกษตรกรกระจายผลผลิตผ่านจุดจำหน่ายต่างๆ เช่น ธงฟ้า ตลาดประชารัฐ  เครือข่ายสหกรณ์ พร้อมชวนผู้บริโภคอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพ ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2561 ณ ตลาด อ.ต.ก. กรุงเทพฯ
     นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุมหารือแนวทางบริหารจัดการกระเทียม ปี 2561 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมหารือร่วมกัน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา  โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน) เป็นประธาน และที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์) และผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ) เข้าร่วมประชุม
     สำหรับการช่วยเหลือในการระบายผลผลิตกระเทียมแห้งในมือเกษตรกร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)  ได้จัดเตรียมพื้นที่ให้เกษตรกรนำกระเทียมมาจำหน่ายที่ตลาด อ.ต.ก. กรุงเทพฯ ที่มีบริการสั่งซื้อผ่านเวบไซต์ www.ortorkot.com และบริการจัดส่ง อ.ต.ก. เดลิเวอรี่  โดยเบื้องต้นได้รับการประสานจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำกระเทียมมาจำหน่ายจำนวน 4.5 ตัน ระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2561  และกำหนดจัดงานงานสินค้าเกษตรคุณภาพ ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤษภาคม 2561 พื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร  ตลอดจนประสานสหกรณ์จังหวัดและพาณิชย์จังหวัด เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เพื่อหาตลาดปลายทางในการช่วยระบายผลผลิตกระเทียมแห้งในมือเกษตรกร ผ่านช่องทางต่างๆ เครือข่ายสหกรณ์ ผ่านระบบ CDC (การกระจายสินค้าผ่านเครือข่ายสหกรณ์)  และทางกรมวิชาการเกษตร ยังร่วมนำผลผลิตกระเทียมมาจำหน่ายในงานเปิดบ้านงานวิจัย ระหว่างวันที่ 25 - 28 พฤษภาคม 2561 อีกทั้งเกษตรกรสามารถประสานกรมส่งเสริมการเกษตรนำผลผลิตมาจำหน่ายที่ตลาดของหน่วยงานซึ่งจัดทุกวันอังคารของสัปดาห์อีกด้วย
     นอกจากนี้ ในส่วนของกรมการค้าภายใน จะร่วมประสานพาณิชย์จังหวัด ในจังหวัดแหล่งผลิตกระเทียมที่เกี่ยวข้อง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ประสานพ่อค้าท้องถิ่น ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด ในการเข้าไปรับซื้อผลผลิตกระเทียมแห้งจากเกษตรกร/ กลุ่มเกษตรกร/ สหกรณ์ รวมถึงประสานการจำหน่ายกระเทียมแห้งดังกล่าวออกนอกแหล่งผลิต ผ่านโครงการร้านธงฟ้า ตลาดประชารัฐ และตลาดภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย
**********************************
                ข่าว  :  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูล : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร