สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 15 - 21 มิ.ย. 2558

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 15-21 มิถุนายน 2558

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,663 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 1,660 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.20
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,313 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน
    ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,050 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน

อ้อยและน้ำตาล

สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาในประเทศ

รายงานการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ
     ศูนย์บริหารการผลิต สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้รายงานการเก็บเกี่ยวอ้อยและ การผลิตน้ำตาลทรายตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ว่ามีอ้อยเก็บเกี่ยวเข้าโรงงานน้ำตาลไปแล้วจำนวน 105.96 ล้านตัน ผลิตเป็นน้ำตาลได้ 11.30 ล้านตัน แยกเป็นน้ำตาลทรายดิบ 8.11 ล้านตัน และน้ำตาลทรายขาว 3.19 ล้านตัน ค่าความหวานของอ้อยเฉลี่ย 12.23 ซี.ซี.เอส. ผลผลิต น้ำตาลทรายเฉลี่ยต่อตันอ้อย 106.66 กก.ต่อตันอ้อย ขณะนี้รอตัวเลขรายงานการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศฉบับปิดหีบ

สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในต่างประเทศ
 
ราคาน้ำตาลทรายดิบตลาดนิวยอร์ก หมายเลข 11 (เซนต์/ปอนด์)

เดือนกำหนดราคา

ราคาสูงสุด

ราคาต่ำสุด

ราคาปิดเมื่อวันที่

ราคาปิดเมื่อวันที่

เปลี่ยนแปลง

17-มิ.ย.-58

10-มิ.ย.-58

เพิ่ม(+),ลด(-)

ก.ค.-58

11.45

11.30

11.35

12.01

-0.66

ต.ค.-58

11.84

11.66

11.77

12.33

-0.56

มี.ค.-59

13.35

13.16

13.29

13.67

-0.38

พ.ค.-59

13.51

13.33

13.47

13.73

-0.26

ก.ค.-59

13.61

13.43

13.58

13.76

-0.18

ต.ค.-59

13.86

13.72

13.84

13.99

-0.15

มี.ค.-60

14.41

14.30

14.39

14.55

-0.16

พ.ค.-60

14.41

14.34

14.41

14.59

-0.18

ก.ค.-60

14.40

14.36

14.41

14.58

-0.17

ต.ค.-60

14.58

14.54

14.57

14.73

-0.16

มี.ค.-61

14.92

14.87

14.90

15.02

-0.12

พ.ค.-61

14.84

14.82

14.80

14.97

-0.17

 

 

ราคาน้ำตาลทรายขาวตลาดลอนดอน หมายเลข 5 (เหรียญสหรัฐฯ/เมตริกตัน)

เดือนกำหนดราคา

ราคาสูงสุด

ราคาต่ำสุด

ราคาปิดเมื่อวันที่

ราคาปิดเมื่อวันที่

เปลี่ยนแปลง

17-มิ.ย.-58

10-มิ.ย.-58

เพิ่ม(+),ลด(-)

ส.ค.-58

347.20

343.60

345.40

349.50

-4.10

ต.ค.-58

346.00

342.90

344.70

351.20

-6.50

ธ.ค.-58

349.90

346.20

349.00

357.10

-8.10

มี.ค.-59

354.00

351.00

353.50

362.20

-8.70

พ.ค.-59

358.00

355.60

357.30

368.50

-11.20

ส.ค.-59

364.10

361.60

363.50

375.20

-11.70

ต.ค.-59

371.20

369.30

370.70

381.20

-10.50

ธ.ค.-59

377.40

376.50

377.40

387.30

-9.90


*******************************************

ข่าวสัปดาห์ 15-21 มิ.ย. 58

 

ฝ้าย

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้
     ราคาฝ้ายรวมเมล็ดชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้าตลาดนิวยอร์ก (New York Cotton Futures)

     ราคาซื้อ-ขายล่วงหน้า เพื่อส่งมอบเดือนกรกฎาคม 2558 ทำสัญญาสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 63.76 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 47.55 บาท ลดลงจากปอนด์ละ 64.36 เซนต์ หรือกิโลกรัมละ 48.08 บาท ในสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.93 และลดลงในรูปของเงินบาทกิโลกรัมละ 0.53 บาท

15 - 21 มิ.ย. 2558

สุกร

 
สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ 
    
ภาวะตลาดสุกรสัปดาห์นี้ ราคาสุกรมีชีวิตที่เกษตรกรขายได้ค่อนข้างทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกในหลายพื้นที่ แต่เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดใกล้เคียงความต้องการบริโภค แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว 
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 68.17 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 68.11 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.09 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 64.46 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 67.48 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 70.14 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 63.29 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,000 บาท (บวกลบ 68 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 71.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ไก่เนื้อ

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงเมื่อเทียบสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนการจับจ่ายใช้สอยน้อยลง การซื้อขายไม่คล่องตัว ส่งผลให้ความต้องการบริโภคลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลง 
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 39.73 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 41.42 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.08 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 40.55 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 37.28 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 43.61 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 11.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดสอดคล้องกับความต้องการบริโภคที่ชะลอตัวเล็กน้อย แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 263 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 264 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.38 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 290 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 271 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 253 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 260 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 10.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
    
    
ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 281 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ไข่เป็ด
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 325 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 327 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.61 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 318 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 347 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 306 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 317 บาท
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 350 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
โคเนื้อ


ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 106.61 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 106.59 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.02 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 109.68 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 102.88 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 105.00 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 114.29 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 82.76 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 82.64 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.15 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 93.11 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 80.77บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

     แต่เนื่องจากปริมาณสุกรออกสู่ตลาดใกล้เคียงความต้องการบริโภค แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัว
 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     สุกรมีชีวิตพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 68.17 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 68.11 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.09 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 64.46 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 67.48 บาท ภาคกลาง กิโลกรัมละ 70.14 บาท และภาคใต้ กิโลกรัมละ 63.29 บาท ส่วนราคาลูกสุกรตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 2,000 บาท (บวกลบ 68 บาท) ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ  
     ราคาขายส่งสุกรมีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 71.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไก่เนื้อ


สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ
     สัปดาห์นี้ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้ลดลงเมื่อเทียบสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนการจับจ่ายใช้สอยน้อยลง การซื้อขายไม่คล่องตัว ส่งผลให้ความต้องการบริโภคลดลง แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลง 
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาไก่เนื้อที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัม 39.73 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 41.42 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.08 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 40.55 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 37.28 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 43.61 บาท (ภาคเหนือไม่มีรายงานราคา) ส่วนราคาลูกไก่เนื้อตามประกาศของบริษัท ซี.พี ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 11.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไก่มีชีวิตในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 36.00 บาท และราคาขายส่งไก่สดทั้งตัวรวมเครื่องใน เฉลี่ยกิโลกรัมละ 49.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ไข่ไก่

สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาในประเทศ

     สัปดาห์นี้ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ลดลงเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดสอดคล้องกับความต้องการบริโภคที่ชะลอตัวเล็กน้อย แนวโน้มคาดว่าสัปดาห์หน้าราคาจะทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

     ราคาไข่ไก่ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 263 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 264 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.38 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 290 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 271 บาท ภาคกลางร้อยฟองละ 253 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 260 บาท ส่วนราคาลูกไก่ไข่ตามประกาศของบริษัท ซี.พี. ในสัปดาห์นี้ ตัวละ 10.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
าคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่ไก่ (เฉลี่ยเบอร์ 0-4) ในตลาดกรุงเทพฯจากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 281 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ไข่เป็ด
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาไข่เป็ดที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศร้อยฟองละ 325 บาท ลดลงจากร้อยฟองละ 327 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.61 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ ร้อยฟองละ 318 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยฟองละ 347 บาท ภาคกลาง ร้อยฟองละ 306 บาท และภาคใต้ ร้อยฟองละ 317 บาท
 
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งไข่เป็ดในตลาดกรุงเทพฯ จากกรมการค้าภายใน เฉลี่ยร้อยฟองละ 350 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา
 
โคเนื้อ


ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ 
     ราคาโคพันธุ์ลูกผสม (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 106.61 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 106.59 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.02 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 109.68 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 102.88 บาท ภาคกลางกิโลกรัมละ 105.00 บาท และภาคใต้กิโลกรัมละ 114.29 บาท

กระบือ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคากระบือ (ขนาดกลาง) ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศกิโลกรัมละ 82.76 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 82.64 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 0.15 โดยแยกเป็นรายภาคดังนี้ ภาคเหนือ กิโลกรัมละ 93.11 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กิโลกรัมละ 80.77บาท ภาคกลางและภาคใต้ไม่มีรายงานราคา

ข่าวรายสัปดาห์ 15-21 มิ.ย. 58

ถั่วเหลือง
1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาขายส่งถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 16.50 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา 
     ราคาขายส่งกากถั่วเหลืองใน สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 18.35 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมา

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ 

     -

ราคาในตลาดต่างประเท(ตลาดชิคาโก)
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าเมล็ดถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 954.67 เซนต์ (11.87 บาท/กก.) สูงขึ้นจากบุชเชลละ 948.33 เซนต์ (11.81 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.67
ราคาซื้อขายล่วงหน้ากากถั่วเหลือง สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 319.23 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.80 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 313.47 ดอลลาร์สหรัฐฯ (10.62 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.84
     ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันถั่วเหลืองสัปดาห์นี้เฉลี่ยปอนด์ละ 32.81 เซนต์ (24.46 บาท/กก.) ลดลงจากปอนด์ละ 33.97 เซนต์ (25.37 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 3.41

ข่าวสัปดาห์ 15-21 มิถุนายน 2558
ถั่วลิสง

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ
ความเคลื่อนไหวของราคาประจำสัปดาห์ มีดังนี้
ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้งคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงาน 
     ราคาถั่วลิสงทั้งเปลือกสดคละ สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 18.88 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 16.88 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 11.85
ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดพิเศษ (ชนิดดี) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 60 บาท 
     ราคาถั่วลิสงกะเทาะเปลือกชนิดคัดธรรมดา (ชนิดรอง) สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 51 บาท

ข่าวสัปดาห์ 15-21 มิ.ย.58

ถั่วเขียว

1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ราคากิโลกรัมละ 36.32 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 31.00  บาทของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 17.16 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา

ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดเล็กชนิดคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา
     ถั่วเขียวผิวดำคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา